Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις.

Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό ενός επιτυχούς προγράμματος κατάρτισης σε μία επιχείρηση είναι η σωστή διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, που προκύπτουν πιθανώς από την κυκλοφορία κάποιου νέου προϊόντος, από την επέκταση σε μία νέα αγορά, από την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στην παραγωγική διαδικασία, από την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στην λειτουργία της επιχείρησης, απο την ανάγκη αναδιάρθρωσης των διοικητικώνκ και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης κλπ.  Αφού λοιπόν έχουν διαγνωσθεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης, τότε ο σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης έχει ολοκληρωθεί όταν έχουν καθορισθεί:

  • Το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή οι θεματικές ενότητες και η διάρκειά τους.
  • Οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας
  • Οι εκπαιδευτές
  • Τα διδακτικά βοηθήματα
  • Ο τρόπος αξιολόγησης