Η εταιρία διαθέτει σημαντική εμπειρία στο τομέα της αδειοδότησης βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων έχοντας ένα πλήρως οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο, στον τομέα των αδειοδοτήσεων τμήμα μελετών το οποίο δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αδειοδότησης οιοσδήποτε μεγέθους βιομηχανικής και βιοτεχνικής επιχείρησης, επαγγελματικού εργαστηρίου, αρτοποιείου και αποθήκης με μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η υπηρεσία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και παραγωγικές επαγγελματικές δραστηριότητες (επαγγελματικά εργαστήρια, αρτοποιεία, αποθηκευτικές επιχειρήσεις) που προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης, ίδρυσης και λειτουργίας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την τεχνική μελέτη, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων, των υπευθύνων δηλώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση αδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, επέκτασης και μετεγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, εργοστασίων, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, αρτοποιείων και αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό (αποθήκη logistics).

Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας όπως:

  • Μελέτες πυρασφάλειας για τη έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας απο τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές.
  • Μελέτες αδειών καταλληλότητας από την Δ/νση Υγιεινής για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο).
  • Μελέτες διάθεσης επικίνδυνων και μη υγρών αποβλήτων για την έγκριση ή την απαλλαγή διάθεσης υγρών αποβλήτων.