Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την προσαρμογή και την πιστοποίηση των οργανωτικών και παραγωγικών λειτουργιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και standards, καθώς και την βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών της επιχείρησης για αποτελεσματικότερους ελέγχους των λειτουργιών αυτών.

Πιο αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ISO 22000.
  • Οργάνωση εργαστηρίων κατά τα πρότυπα ΕΝ 45000.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας ΙSO 1801.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS.
  • Ανάπτυξη & Εγκατάσταση συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας για Ενδιάμεσους Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογής προτύπων και κανονισμών.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι η διαδικασία πιστοποίησης ενδιαφέρει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, η εταιρία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στον συγκεκριμένο τομέα και με την πολιτική που ακολουθεί δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών ποιότητας για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που τον τελευταίο καιρό δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ενώ σημαντική ώθηση προς την κατεύθυνση αυτή έχουν δώσει και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απο το Ε.Σ.Π.Α.