Η Διαχείριση – Διοίκηση Έργων απαιτεί σύνθετες ικανότητες και μεγάλη εμπειρία από την πλευρά των στελεχών τα οποία αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα  που  αφορούν τη διαχείριση και διοίκηση έργων και χρησιμοποιεί  τεχνικές και πρακτικές μεθόδους τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων και υποέργων, όσο και για την πληροφορική υποστήριξη που είναι  απαραίτητη  για τη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και δεδομένων (π.χ. τεχνικές χρονικού  προγραμματισμού, τεχνικά δελτία έργων, συστήματα διοίκησης έργων, ειδικό λογισμικό διοίκησης και προγραμματισμού έργων, κ.λ.π.). Οι υπηρεσίες που προσφέρονται απο την εταιρία μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
  • Συλλογή και έλεγχος των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι,
  • Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και έλεγχος, μέσω τυποποιημένων αναφορών, ότι επιλύθηκαν εντός εύλογου διαστήματος.
  • Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.
  • Εντοπισμός αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο.
  • Συστηματική παρακολούθηση σε ότι αφορά στους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.
  • Διεκπεραίωση της επικοινωνίας που ενδεχομένως απαιτείται με τους φορείς για τη συγκέντρωση των στοιχείων και εγγράφων που υπολείπονται.
  • Έλεγχος και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ).
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση νέων και τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ και υποστήριξη των Δικαιούχων στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.