Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και  προετοιμασία  των επιχειρήσεων σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτικών  ενισχύσεων και επιδοτήσεων προκειμένου αυτές να αντεπεξέλθουν στις νέες  συνθήκες που παρουσιάζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και από τον ισχυρό  διεθνή ανταγωνισμό. Έτσι  δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική έτσι ώστε η αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτούς.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης καθώς και την προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη  του έργου σε χρηματοδοτικά – επιχειρησιακά προγράμματα όπως:

  • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011.
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
  • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΙΙ 2007-2013.
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
  • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
  • Κοινοτικές πρωτοβουλίες LEADER.
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013.

καθώς και την παρακολούθηση του μέχρι την τελική αποπληρωμή όπως επίσης και την τεχνική συμβουλευτική υποστήριξή του σε όλη την χρονική διάρκεια της υλοποίησής του.