Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και συγκεκριμένα για τα προγράμματα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.......