Δεκαετή χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ποσού 360 εκατ. ευρώ θα παρέχει το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προς τους παραγωγούς καθώς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις γεωργικών προιόντων που πρόκειται να επενδύσουν φέτος μέσω των ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων.

Μέσω των δανείων αυτών θα χρηματοδοτηθεί σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων που υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν φέτος από κοινοτικά προγράμματα, δηλαδή οι 6.000 κυρίως μικρές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, οι 330 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αργότερα ίσως και οι επενδύσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει κονδύλια 116 εκατ. ευρώ από το κοινοτικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 και τα υπόλοιπα κεφάλαια έως τα 360 εκατ. ευρώ θα τα μοχλεύσουν οι τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό, με πρώτες την Αγροτική - Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, στις οποίες μπορεί να προστεθούν και άλλες στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα δάνεια θα έχουν επιτόκιο 4%, θα παρέχονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω των παραπάνω τραπεζών και θα έχουν διάρκεια έως δέκα έτη με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως και 2 χρόνια, με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα στάδια.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ουσιαστικά να λυθεί το πρόβλημα των περισσότερων αγροτών και των επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προιόντων , ώστε να εξασφαλίσουν μέσω δανείου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως απαιτούν οι όροι των κοινοτικών προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα λεγόμενα «σχέδια βελτίωσης» των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και για τις επενδύσεις στη μεταποίηση. Το υπόλοιπο 50% του προϋπολογισμού καλύπτεται από την επιδότηση και το εναπομείναν 20% από ιδία συμμετοχή του επενδυτή.

Διότι οι αγρότες και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις γεωργικών προιόντων, των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2007-20013 ή αναμένεται στο μέλλον να επιδοτηθούν  και προκειμένου να πάρουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά, πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σε τράπεζα και να πάρουν από εκείνη εγγυητική επιστολή και δάνειο. Δεδομένου ότι δυσκολεύονται να πάρουν τόσο την εγγυητική όσο και το δάνειο, τον ρόλο του χρηματοδότη για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους αναλαμβάνει το νέο Ταμείο.

Τα αιτήματα δανειοδότησης θα γίνονται στις συμβεβλημένες με το Ταμείο τράπεζες, κάθε μια εκ των οποίων θα είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτημάτων και την έγκριση των δανείων, τον χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ.