Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ. €. Η δράση θα εκτελεστεί σε δύο (2) κύκλους αξιολόγησης.