Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του Κλάδου, όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της Δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ. €. Η δράση θα εκτελεστεί σε δύο (2) κύκλους αξιολόγησης.