Ο σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων, δηλαδή των επενδύσεων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε υλικά και άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού. Οι κατηγορίες των Επενδυτικών Σχεδίων είναι οι εξής:

Γενικής Επιχειρηματικότητας: Περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης των υλικών και άυλων παγίων στοιχείων ενεργητικού. 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω της χρησιμοποίησης τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Περιφερειακής Συνοχής: Περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν περιφερειακές ανάγκες και προβλήματα. 

Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

- Επιχορήγηση Κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους της ενισχυόμενης δαπάνης με την μορφή επιχορήγησης.

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους των καταβαλλόμενων δόσεων leasing για την απόκτηση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

Φορολογική Απαλλαγή: Αφορά στην απαλλαγή της καταβολής φόρου εισοδήματος όπως προκύπτει από τα πραγματοποιηθέντα προ φόρων κέρδη που απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της ενίσχυσης μέσω Φορολογικής Απαλλαγής ισχύει για 15 διαχειριστικά έτη και το έτος έναρξης χορήγησης της ενίσχυσης είναι το έτος κατά το οποίο εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό όφελος (χρηματικό ποσό) από την Φορολογική Απαλλαγή δεν δύναται να ξεπερνάει το αντίστοιχο ποσό της Επιχορήγησης Κεφαλαίου