Ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές του νέου Μέτρου 4.1.20 που αφορά την Ενεργειακή Απόδοση των Αλιευτικών Σκαφών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Με βασικό στόχο: 

  • την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας
  • την προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  • τη μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένης της κατά το δυνατό αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
  • την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης....