Ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές του νέου Μέτρου 3.4.4 που αφορά τη Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο

  • Την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Την ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας......