Το Πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) "Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων" ενισχύει την πρόσβαση των υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση (με ΑΦΜ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική αγορά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με την εγγύηση μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Η διάρκεια εφαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης Συνεργασίας με τις Τράπεζες και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του Προγράμματος και όχι αργότερα από την 31.12.2013.