Ανακοινώθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίας & Παροχής Υπηρεσιών" μέχρι 31/12/2015. Βασική προυπόθεση για την έγκριση της παράτασης των επενδυτικών σχεδίων είναι ότι μεχρι 30/6/2015 θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτημα πιστοποίησης ή τροποποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται.