Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προιόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και προιόντων ιχθυοκαλλιέργειας.