Αναμένεται η νέα δράση του ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανικού εμπορίου και της εστίασης για την πραγματοποίηση δράσεων με σκοπό:

  • την εξοικονόμηση ενέργειας
  • την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία,
  • την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων,
  • την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.....