Το πρόγραμμα αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις....