Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την εφαρμογή σε ισχύ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αφορά το καθεστώς ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται μεμονωμένα απο επιχειρήσεις ή απο ομάδες επιχειρήσεων. Σκοπός του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και καινοτομίας, η  δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η υψηλή προστιθέµενη αξία, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατικότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.....