Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι  που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα στις ενισχυόμενες περιφέρειες, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης  κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα  και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Για αναλυτικότερη περιγραφή του προγράμματος κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο