Πρόγραμμα "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ".

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ειδικότερα:

1. άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,

2. φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.  

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση, στην εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού.
Περισσότερα
Το πρόγραμμα αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Περισσότερα
Το πρόγραμμα αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Περισσότερα
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την επικείμενη πρόσκληση που αφορά την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών.
Περισσότερα
Ανακοινώθηκε η εφαρμογή σε ισχύ του Nέου Αναπτυξιακού Nόμου, "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας"
Περισσότερα
Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Περισσότερα
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Περισσότερα
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
Περισσότερα
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Περισσότερα
Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα εκείνων των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση καθώς και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι νέοι κυρίως άνθρωποι....
Περισσότερα
Το Eλληνικό Επενδυτικό Ταμείο IFG, μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & EUROBANK, δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (υπο σύσταση, νεοσύστατες & υφιστάμενες) με σκοπό την άμεση χορήγηση ευέλικτων χρηματοδοτήσεων.
Περισσότερα
Η Δράση με συνολικό προϋπολογισμό € 550.000.000 έχει σαν στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Περισσότερα
Το Πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) "Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων" ενισχύει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με την εγγύηση μέρους του ποσού εκ μέρους του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
Περισσότερα

Ενημερωθείτε εάν επιχορηγείται η επιχείρησή σας

 Security code